Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz Automobilklub Podkarpacki Nowy Sącz

Video

Pogoda Nowy Sącz

Facebook

Od 31.08.2014 obowiązkowe odblaski

Dz.U. 2013 poz. 991
USTAWA
z dnia 26 lipca 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szeroko-ści drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;

2) w art. 43:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepis ust. 1 nie dotyczy drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

                                      

                                                                               Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Sponsorzy: